Algemene Voorwaarden Blue Beaver B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
Gebruiker: Blue Beaver B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, bemiddelaar, 
dienstverlener; ZZP’er: diegene die als zelfstandig ondernemer het project aanneemt en belast is met de uitvoering ervan; Aannemer : de wederpartij van gebruiker, aannemer; 
Overeenkomst: de (project-, mantel) overeenkomst tussen gebruiker en aannemer, de 
opdracht. 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, 
offerte, opdracht en overeenkomst tussen gebruiker en aannemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken; 
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt; 
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van aannemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in het geval de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en aannemer strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren; 
2.4 Indien gebruiker met aannemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden te zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard; 
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd; 
3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten: a)    na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b)    na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door aannemer van een door gebruiker gedaan aanbod;
c)     bij gebreke daarvan, door de overhandiging door aannemer aan gebruiker van relevante bescheiden en zaken, die nodig zijn voor de opdracht;
3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 10 dagen na factuurdatum;
3.4 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; 
4.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door aannemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn; 
4.3 Indien gebruiker gegevens behoeft van aannemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoering aan nadat aannemer deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld; 
4.4 Indien gebruiker een termijn van uitvoering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven uitvoeringstermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient aannemer gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. 
4.6 Indien aannemer de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is aannemer aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan; 
4.7 Aannemer draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan aannemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan aannemer in rekening te brengen; 
4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat Aannemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd; 
4.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor aannemer verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door aannemer te worden vergoed;
4.10 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van aannemer of een door aannemer aangewezen locatie, draagt aannemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten; 
4.11 Aannemer zorgt ervoor dat gebruiker tijdig kan beschikken over: - het terrein waarop of gebouw waarin het werk moet worden uitgevoerd; - voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; - aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water; - tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen; - veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden op de werkplaats.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen; 
5.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal aannemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen; 
5.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker aannemer hierover tevoren inlichten; 
5.4 Indien gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d. moet maken, zal gebruiker de hieraan verbonden kosten bij Aannemer extra in rekening brengen; 
5.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd; 
5.6 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering; b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 5.7 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij: - het aanschaffen van materialen, hetzij - het aanschaffen van materialen en verwerken daarvan, hetzij - het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Aannemer nader 
moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

Artikel 6 Opzegging van de overeenkomst

6.1 Tussentijdse opzegging van een (mantel-) overeenkomst voor onbepaalde tijd is altijd mogelijk, tenzij anders is overeengekomen; 6.2 Een (mantel-) overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gebruiker en aannemer kunnen overeenkomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan gedurende een bepaalde tijd, of indien zich een bepaalde gebeurtenis voordoet; 
6.3 Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk met in acht name van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij uit deze voorwaarden een andere termijn volgt of een andere termijn is overeengekomen; 
6.4 Een proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen. 

Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst 

7.1 Onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst door gebruiker is mogelijk, indien aannemer in verzuim is geraakt ter zake de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de met gebruiker gesloten overeenkomst of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Aannemer tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van aannemer; 
7.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van een bepaalde tijd of doordat zich een vooraf bepaalde gebeurtenis voordoet 
7.3 Indien bij overeenkomst opzegging is toegestaan, eindigt de overeenkomst door opzegging, tenzij de overeenkomst van rechtswege is geëindigd;

Artikel 8 Opdrachtomschrijving en werktijden

8.1 Aannemer is gehouden voorafgaand aan de bemiddeling van de ZZP’er een schriftelijke projectomschrijving aan gebruiker te overhandigen; 
8.2 Aannemer is gehouden op eerste verzoek van gebruiker aan te tonen, dat de ZZP’er werkzaamheden verricht die in overeenstemming zijn met de projectomschrijving; 
8.3 Indien de werkzaamheden afwijken van de projectomschrijving, is gebruiker gerechtigd de bemiddeling per omgaande te beëindigen. Een en ander zal op basis van de mantelovereenkomst en overeenkomst van opdracht worden getoetst. Tevens is de gebruiker gerechtigd een hoger tarief in rekening te brengen aan aannemer indien op grond van die werkzaamheden bij overeenkomst een hoger tarief zou zijn bedongen door gebruiker. Voorts geldt, dat de overeenkomst wordt geacht gewijzigd te zijn als ware de overeenkomst aangegaan voor de opdracht welk een hoger tarief rechtvaardigt; 
8.4 Alle schade die gebruiker lijdt doordat een projectomschrijving die niet overeenstemt met de feitelijke werkzaamheden van de werknemer leidt tot een lager tarief dan het tarief dat gebruiker bij een juiste projectomschrijving zou hebben bedongen, komt voor rekening van aannemer. 
8.6 Onder overwerk/meerwerk wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden door de ZZP’er die de gebruikelijke werktijden bij aannemer te boven gaan. Indien onduidelijk is wat de gebruikelijke werktijd bij aannemer is, wordt de gebruikelijke werktijd vastgesteld aan de hand van de gebruikelijke werktijd in de desbetreffende sector; 
8.7 Bij overwerk/meerwerk, werk buiten normale werktijd, werk op zaterdag, zondag of erkende feestdagen, zal de ZZP’er per individuele opdracht de toeslag of het overwerktarief in overleg met de Aannemer bepalen en naast het overeengekomen uurtarief of vaste projectprijs in rekening brengen.

Artikel 9 Schade en vrijwaring 

9.1 Overeenkomstig artikel 7:658 BW is aannemer verplicht de veiligheid op zijn projecten te waarborgen en te voorkomen dat de onderaannemers op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient aannemer alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. 
9.2 Aannemer is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658BW. aannemer vrijwaart gebruiker van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op gebruiker worden verhaald. 
9.3 Aansprakelijkheid van gebruiker voor schade, veroorzaakt door de ZZP’er aan aannemer of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien gebruiker toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de ZZP’er veroorzaakt, vrijwaart Aannemer gebruiker voor die aansprakelijkheid. Tevens is Aannemer verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden; 
9.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de ZZP’er aangegane of ontstane verbintenissen met Aannemer of derden. Aannemer vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken te zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van gebruiker als de bemiddelaar van de ZZP’er; 
9.5 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van gebruiker.

Artikel 10 Vervolgopdrachten Aannemer en ZZP’er

10.1 Nadat gebruiker een bemiddeling tot stand heeft gebracht en aan aannemer een ZZP’er heeft voorgesteld is het aannemer niet toegestaan rechtstreeks vervolgopdrachten overeen te komen met de ZZP’er. Gedurende een periode van 6 maanden is deze beperking van toepassing. 
10.2 Indien een vervolgopdracht ZZP’er en aannemer binnen 6 maanden na bemiddelde opdracht van gebruiker tot stand komt is aannemer gehouden gebruiker een overeengekomen vergoeding te betalen. Indien partijen vooraf geen vergoeding hebben vastgesteld, zal de vergoeding worden berekend aan de hand van de op dat moment bij gebruiker geldende tarieven. 
10.3 Zowel aannemer als de ZZP’er is gehouden het voornemen een rechtstreekse samenwerking aan te gaan kenbaar te maken aan gebruiker. Gebruiker zal aannemer en de kandidaat alsdan schriftelijk bevestigen tegen welke datum de samenwerking rechtsgeldig kan worden aangegaan.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

11.1 Aannemer is gehouden het opgeleverde werk c.q. de geleverde dienst op het moment van oplevering, levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort aannemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk casu quo het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden; 
11.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door aannemer in aanwezigheid van de ZZP’er en strekt ertoe te constateren of ZZP’er aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan; 
11.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 10 dagen na oplevering c.q. levering schriftelijk aan ZZP’er en gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 2 maanden na (op)levering schriftelijk te worden gemeld; 
11.4 ZZP’er dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren; 
11.5 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van ZZP’er en gebruiker juist zijn, zal ZZP’er de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. Aannemer blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken; 
11.6 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien aannemer het door ZZP’er aangelegde, uitgevoerde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd; 
11.7 Indien aannemer gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ZZP’er op de wijze zoals door gebruiker aangegeven; 
11.8 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ZZP’er slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op; 
12.2 Indien aannemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is aannemer van rechtswege in verzuim. Aannemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat aannemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag; 
12.3 In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van aannemer zijn de vorderingen van gebruiker op aannemer onmiddellijk opeisbaar; 
12.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 13 Incassokosten

13.1 Indien aannemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van aannemer. In ieder geval is aannemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00; 
13.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van aannemer.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie; 
14.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 

dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is aannemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door aannemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor aannemer kenbaar behoorde te zijn; 
15.2 Aannemer vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan aannemer toerekenbaar is; 
15.3 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de gezamenlijke factuurbedragen over een maandperiode; 15.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
15.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover aannemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
15.6 Aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen;
15.7 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die aannemer ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is aannemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade;
15.8 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van aannemer als leidraad en uitgangspunt neemt;
15.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt; 
16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, ziekte van haar personeel, diefstal, brand, verkeersbelemmeringen, vorst, regen, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen; 
16.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; 
16.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Aannemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Dienstverlening

17.1 Gebruiker zal de dienstverlening, waaronder advisering op het gebied van arbeidsrelaties, wetgeving, fiscaliteit en selectie met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met aannemer schriftelijk vastgelegde afspraken; 
17.2 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 18 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage. 

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en aannemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 82424039.

Jeffrey van Oostrum Directeur

Webdesigner in hart en nieren, leeft voor het grafische vak en zal altijd voor u klaar staan om uw website te optimaliseren.
Bel me terug.

Zet ons aan 't werk

Bel mij terug

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Inschrijven

BlueBeaver gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en haar diensten te optimaliseren. Lees onze privacy verklaring