Privacy Verklaring BlueBeaver B.V.

Inleiding 

Blue Beaver B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Blue Beaver B.V. heeft daarom deze privacy verklaring opgesteld. Blue Beaver B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy verklaring geeft Blue Beaver B.V. u inzicht hoe zij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Deze privacy verklaring is van toepassing op de volgende vennootschap: 
Blue Beaver B.V.   
Pascalweg 10a, 4104 BG te Culemborg 
KvK nr. 82424039 
Blue Beaver B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Blue Beaver B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Blue Beaver B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Blue Beaver B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. 

Technische informatie 

Wanneer je onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over jou (of over jouw apparaten). Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende informatie:

 • Welk apparaat de website heeft bezocht;
 • Het IP-adres van jouw apparaat;
 • Het IP-adres van jouw Internet Service Provider;
 • Het besturingssysteem wat je gebruikt;
 • Datum en tijd van je bezoek;
 • Pagina’s die je hebt bezocht;
 • Informatie die je op de website hebt bekeken;
 • De GEO-locatie waar je je bevindt;
 • Het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website.

Blue Beaver gebruikt deze technische informatie voor het beheer en voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Volledigheidshalve geven we aan dat gegevens zoveel als mogelijk worden geanonimiseerd.

Cookies 

Blue Beaver B.V. maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter inrichten naar de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek éénvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u op onze website. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken: 

 • Als u Blue Beaver B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om, op uw verzoek, vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Blue Beaver B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzending, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. 
Blue Beaver B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden: 

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van diensten van Blue Beaver B.V. en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in een salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, tenzij u zich daarvoor heeft afgemeld (opt-out).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 

Blue Beaver B.V. kan, als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie van haar bent, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. 
Werkzoekende of kandidaat 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Whatsapp & sms gesprekken en mailwisselingen over inzetbaarheid en interessegebieden;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer 

Indien u voor Blue Beaver B.V.  of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, dan kan Blue Beaver B.V.  onderstaande gegevens verwerken: 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gespreksverslagen, whatsapp & sms gesprekken en mailwisselingen;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Derden 

Blue Beaver B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Blue Beaver B.V.  treft in voorkomende gevallen de nodige maatregelen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

Wat zijn uw rechten? 

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand omschreven contact met ons opnemen. 

Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via privacy@bluebeaver.nl of telefoonnummer 085-4845860 dan wel per brief verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. 
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt, dan zullen wij dit rectificeren. 
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen de verwerking van uw gegevens tijdelijk te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via voornoemd mailadres indienen. 
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm op vragen via privacy@bluebeaver.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden. “kunnen wij dit wel”? 

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via  

privacy@bluebeaver.nl of telefoonnummer 085-4845860 dan wel per brief verzoeken al uw gegevens te verwijderen. 
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend dan staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. 

Procedure, responstermijn en kosten 

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dergelijke gevallen zullen wij de weigering toelichten. 
Voor de behandeling van voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien bij het recht op inzage om bijkomende kopieën wordt gevraagd. 

Beveiliging 

Blue Beaver B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Blue Beaver B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is door Blue Beaver B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.  

Bewaartermijn

Blue Beaver B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) data-lek 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Blue Beaver B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via Blue Beaver B.V., Pascalweg 10a, 4104 BG Culemborg of via privacy@bluebeaver.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 085-4845860. 
Indien u het niet eens bent met het de wijze waarop Blue Beaver B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Data-lek 

Is er sprake van een (vermoeden van) een data-lek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via privacy@bluebeaver.nl.

Wijzigingen

Blue Beaver B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit deze privacy verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Blue Beaver B.V. en een betrokkene. De meest recente versie van onze privacy verklaring is beschikbaar via onze website. 

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy verklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 

Bel me terug.

Zet ons aan 't werk

Bel mij terug

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Inschrijven

BlueBeaver gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en haar diensten te optimaliseren. Lees onze privacy verklaring